Lugtudbredelse fra biogasanlæg

Antallet af beboelser der berøres ved en konkret placering af et biogasanlæg kan beregnes ved placering og dimensionering af et biogasanlæg på nedenstående kort. I værktøjet skaleres lugtgenegrænse på baggrund af empiriske værdier for lugtemissionen fra biogasanlæg grupperet efter anlæggets størrelse, typen af biomasse som anvendes ud over gylle samt afkasthøjde og anvendelse af filteranlæg.
Anlægstørrelse:
Anden biomasse:
Afkast/filter:
Resultat: 10 OE:  7,5 OE:  5 OE: 
Antal beboelser: 
Antal landbrug: 
Erhvervsadresser: 
Den ønskede lokalitet findes på kortet gennem anvendelsen af zoom- og panoreringsknapper i kortets øverste venstre hjørne. En tænkt placering af anlægget gives ved at holde markøren over dette punkt og klikke (venstre musetast). Herefter defineres anlægget ved at:

- Vælge størrelse angivet som tons forarbejdet biomasse pr. år
- Vælge biomassen som anvendes ud over gylle
- Vælge en kombination af afkasthøjde og filtertype

Herefter klikkes på ”Beregn” og systemet returnerer en oversigt over antallet og typen af ejendomme indenfor lugtgenegrænserne på 10, 7.5 og 5 OE. Det antages gennemgående, at husdyrgødningsandelen er på 75% af den tilførte biomasse. Opsummeringer på antal berørte beboelser baseres på adressekoordinater fra OIS.

Værktøjet er udarbejdet for Biogassekretariatet af ConTerra ApS. Da værktøjet ikke tager hensyn til f.eks. specifikke forhold omkring aflæsnings-, lagrings-, påfyldningsforhold, gasmotorens størrelse med mere, men de beregnede lugtgenegrænser gengiver typiske forhold for anlæg med de valgte grupperingsmuligheder. Værktøjet er således udelukkende tænkt anvendt til en overordnet screening og kan ikke benyttes i forbindelse med egentlige VVM-screeninger eller VVM-redegørelser. Ved driftsforstyrrelser kontakt os på mail@conterra.dk eller telefon 89992541.